Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Yarın Belli Olacak

Engelli Öğretmen Atama Sonuçları Yarın Belli Olacak

Binlerce kişi merakla bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı flaş kararı duyurdu. Süreç başladı. Tarihler tek tek belli oldu. 11 Şubat’ta başlamıştı. Başvuru yapmak isteyen adaylar için bugün son gün. Milli Eğitim Bakanlığı 500 engelli öğretmen alımı yapacak. Atama sonuçları yarın belli olacak.

Binlerce öğretmen adayı bekliyordu. MEB’den öğretmen atamaları ile ilgili karar geldi. 500 engelli öğretmenin atamasının yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyenler için ise bugün son gün. Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurarak bugün saat 23:59’a kadar yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey ^Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS-

Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.)

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı halde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,

11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.

12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.

13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

1. Başvurular: “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” Mmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

2. Ön Başvuru aşamasında başvuruda bulunmayan adaylar Tercih Başvurusu aşamasında başvuruda bulunamayacaktır.

3. Mezuniyetleri birden fazla alanakaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alan için ön başvuruda bulunabileceklerdir.

4. Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.

5. Adaylar; ön başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takviminde belirtilen süre içerisinde yapacaklardır.

6. Ön başvuruya ilişkin kayıtların, Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

7. Adaylar; belge sunmak, ön başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir. Ön başvurular sistem üzerinden

gerçekleştirilecektir. İl milli eğitim müdürlüklerinin iletişim bilgileri Ek-2 İl Milli Eğitim Müdürlükleri İletişim Bilgileri tablosunda gösterilmiştir.

8. Sistem üzerinden doldurulması gereken tüm alanlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

9. Bakanlığımızca veya il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerektiğinde adayla iletişim kurulabilmesi adına sisteme girilen iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta v.b) tam ve doğru olması büyük önem arz etmektedir.

10. Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

11. Eğitim fakültesi dışındaki bir programdan mezun olup 1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış pedagojik formasyon eğitimi sertifikası bulunan adayların, belgenin tarih ve sayısını sisteme girmeleri zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik formasyon görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

12. Pedagojik formasyon belgesinde (1 Ocak 2021 tarihinden önce alınan) belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il milli eğitim müdürlüğü seçilecektir.

14. Atamaya esas belgeler:

Mezuniyet belgesi veya diploma (Ön ve arka yüzü),

Geçerlilik süresi dolmamış ve en az %40 oranında engelli olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporu, (Not: Covid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında 01.01.2020 tarihinden itibaren sonlanmış veya sonlanacak süreli engelli sağlık kurulu raporları geçerli kabul edilecektir.)

Varsa ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı mezuniyetine ilişkin belge (Ön ve arka yüzü),

Varsa 1 Ocak 2021 tarihinden önce tamamlanmış pedagojik formasyon sertifikası eğitimine ilişkin belge (Ön ve arka yüzü),

Varsa denklik belgesi/belgeleri,

Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge,

Atamaya esas varsa diğer belgeler, taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

15. Belge yükleme işlemleri bitirilerek kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ön başvuru, elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il milli eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

16. Ön başvurular ilgili il milli eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden il milli eğitim müdürlüğü yetkilisince onaylanacak, uygun olmayan ön başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

17. Adaylar bu süreçte ön başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.

18. Ön başvurusu onaylanan aday Elektronik Ön Başvuru Formunu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.

19. Ön başvurusu reddedilen adaylar başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabileceklerdir.

20. Adaylar, zaruri durumlarda ve ön başvuru süresi içerisinde il milli eğitim müdürlüklerince onaylanan ön başvurularını (mezuniyet bilgisinin, başvurulan alanın, iletişim bilgilerinin hatalı olması v.b nedenler) yine sistem üzerinden iptal ederek (Not: iptal işlemi aday tarafından yapılacaktır.) ön başvuru süresi içerisinde yeniden ön başvuru yapabileceklerdir.

21. Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaklardır.

22. Elektronik Ön Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı halde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.

23. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak ön başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr” internet adresinde ön başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.

24. Adaylardan ön başvuru esnasında halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacak bu aşamada muvafakat belgesi istenmeyecektir.

25. Ön başvuru esnasında adaylardan adli sicillerine ilişkin bir belge istenmeyecek bu hususa ilişkin beyan alınacaktır.

KONTENJANLARIN BELİRLENMESİ

1. Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.

2. Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

TERCİH BAŞVURULARI

1. Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını /’personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

2. Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

3. Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il milli eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.

4. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim

dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.

5. Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğit im müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.

6. Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.

7. Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

8. Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

(Tercih Başvurusu) Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

Başlangıç : 11 Şubat 2021

Bitiş : 15 Şubat 2021 (Saat 23:59:59)

Atamalar

16 Şubat 2021

Vatan

KATEGORİLER
ETİKETLER
Bunu Paylaş